Zinnige Zorg - Verbetersignalement Diepe veneuze trombose en longembolie

We hebben bijgedragen aan de totstandkoming van het Verbetersignalement DVT en LE van Zorginstituut Nederland (ZN). We vervolgen, na aanbieding van het verbetersignalement aan de minister van VWS (dd 11 okt 2021), met de voorbereiding van het implementatietraject. Inzet van d-dimeer POCT wordt door ZN gezien als belangrijk instrument voor kosteneffectievere zorg.

Zorginstituut Nederland heeft met verschillende experts en stakeholders de mogelijkheden onderzocht voor verbeteringen in het zorgtraject voor mensen met een diepe veneuze trombose of een longembolie. In het verbetersignalement wordt onder meer geconcludeerd dat onnodige verwijzing naar het ziekenhuis vaker voorkomen kunnen worden door het beter volgen van de NHG-richtlijn. De beschikbaarheid van d-dimeer POCT is hierbij belangrijk en kan onnodige zorgkosten voorkomen. Zo kan met de aanvraag van een snelle d-dimeertest, conform de NHG-Standaard, de helft van alle van een trombosebeen verdachte patiënten thuis blijven. Zij hoeven dus geen dure ziekenhuisdiagnostiek te ondergaan. Dit levert aanzienlijke kostenbesparing op en is bovendien veel prettiger en beter voor de patiënt. Denk bijvoorbeeld dan ook aan mogelijk fout-positieve bevindingen bij het (onnodige) aanvullende onderzoek wat weer tot nieuwe overbodige onderzoeken kan leiden.

Betrokken partijen hebben nu samen de verantwoordelijkheid voor het doorvoeren van de verbeteringen. In de implementatiefase werken de partijen deze verbeteracties verder uit.

Over deze voortgang rapporteert het Zorginstituut jaarlijks aan de minister voor Medische Zorg en Sport. Na drie jaar wordt dit traject afgesloten met een evaluatie.

Star-shl heeft vaker gepubliceerd over deze innovatie en voert meerdere projecten uit om d-dimeer POCT beschikbaar te kunnen maken voor de huisarts. We verwachten voor de zomer in 2022 de uitkomsten van het landelijke onderzoek beschikbaar te hebben.

De Jan Schueler Stichting ondersteunt dit initiatief vanuit haar doelstelling om nieuwe, zinnige diagnostiek beschikbaar te maken voor de eerstelijnszorg.